Transfer

Former international footballer Liu Jianye retired, and played 45 times for the Chinese national team in A-level games

Former international footballer Liu Jianye retired.
Liu Jianye has played for Changsha Jinde, Jiangsu, Guangdong South China Tigers, Taizhou Yuanda, Xiamen Ludao, and Heilongjiang Bingcheng.
On behalf of the Jiangsu team, he won the FA Cup and the Super Cup.
He has played 45 A-level games for the Chinese national team.
​​​​